VPCBO Ichthus

Wie zijn wij?

Visie en Missie

Op 1 januari 2002 is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs (VPCBO) te Huizen opgericht: Ichthus.

Ichthus is het Griekse woord voor ‘vis’. De letters van dit woord staan voor ‘Jezus Christus, Zoon van God, Redder’. Met deze woorden wordt al veel over ons gezegd. De vereniging ontleent haar identiteit aan het geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

De grondslag van de vereniging is de Bijbel als bron en norm van ons denken en handelen. Dit is herkenbaar in ons onderwijs aan de kinderen, in het personeelsbeleid, in de omgang met ouders/verzorgers en in onze rol in de samenleving.

Ichthus stelt zich ten doel: ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen van kwalitatief hoogwaardig, maatschappelijk betrokken, breed protestants-christelijk basisonderwijs in Huizen met toegewijde leerkrachten en betrokken ouders in een veilige en stimulerende omgeving’.
 
De ‘vis’ is herkenbaar aanwezig in het logo van de vereniging. Het logo is aangevuld met een school vissen. Hiermee wordt weergegeven dat meerdere scholen tot Ichthus behoren. Het duidt op de onderlinge verbondenheid. De veelkleurigheid geeft aan dat iedere school binnen het geheel een eigen plaats inneemt. De school vissen is duidelijk in beweging. Dat wil aangeven dat Ichthus steeds in ontwikkeling is en zoekt naar nieuwe uitdagingen.

Vereniging​

VPCBO Ichthus is een vereniging. Een vereniging is de meest democratische rechtsvorm Vanouds is dit de organisatievorm van het christelijk onderwijs. Daarmee staan we in een lange traditie waarin christelijke scholen door ouders werden opgericht en in standgehouden. Ieder lid heeft via de algemene ledenvergadering zijn of haar inbreng. Ook op deze manier wil Ichthus midden in de samenleving staan.

Wij nodigen u dus hartelijk uit om lid te worden. Natuurlijk denken we dan in de eerste plaats aan de ouders op onze scholen. Daarnaast is iedereen die het protestants christelijk onderwijs een warm hart toedraagt welkom als lid van onze schoolvereniging.

Wie zich aanmeldt als lid geeft daarmee tegelijkertijd aan in te stemmen met de grondslag en het doel van de vereniging. Daarnaast betaalt u een jaarlijkse contributie van €15.

Bent u ook overtuigd van het bestaansrecht van Ichthus en wilt u met ons werken aan de instandhouding van het christelijk onderwijs in Huizen? Meldt u dan direct aan. Dat kan door contact op te nemen met het bestuurscentrum of door het aanmeldingsformulier te downloaden, te ondertekenen en te zenden naar info@ichthushuizen.nl of postbus 1048, 1270 BA te Huizen.

Bestuur en raad van toezicht

VPCBO Ichthus werkt volgens het bestuur- raad van toezicht model. Daarbij zijn het bestuur en het interne toezicht van elkaar gescheiden. Ichthus werkt conform de code Goed bestuur.

Bestuur en bureau

Als bestuurder is aangesteld Elies Kok. 

Het bestuur wordt ondersteund door vier medewerkers: 

Heleen Molenaar, secretariaat;
Marijcke Sikkema, financiële zaken;
Carola Gerrits, personele zaken;
Evelyne Visser, huisvestingszaken.
 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de vereniging. De raad van toezicht wordt benoemd door de Algemene ledenvergadering van de vereniging. Naast toezichthouden op en adviseren van het bestuur is de raad ook werkgever van het bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Martine Rebel (voorzitter), Caroline Breugem (vice voorzitter) , Annette Lustig, Gerbert Hansman en Dick den Bakker.

Verantwoording en reglementen

Jaarverslag

VPCBO Ichthus wil als organisatie midden in de samenleving staan. Dat betekent ook dat we graag uitdragen hoe het met onze scholen en de vereniging gaat. Elk jaar publiceren wij daarom een jaarverslag.

financieel jaarverslag 2018
financieel jaarverslag 2019
financieel jaarverslag 2020
jaarverslag 2020

Strategisch plan

Onze beleidsvoornemens voor de komende jaren zijn verwoord in een strategisch meerjarenplan. De samenvatting hiervan vindt u hier.

Reglementen

VPCBO Ichthus wil graag transparant opereren. Binnen de vereniging zijn verschillende zaken geregeld in statuten en reglementen.

Inspectie

publicatie rapport vierjaarlijks onderzoek

Stichting vrienden

De 'Stichting Vrienden van de Schoolvereniging Eben-Haëzer' is een zelfstandige stichting die haar oorsprong kent in de vroegere schoolvereniging Eben-Haëzer, een van de rechtsvoorgangers van VPCBO Ichthus. De stichting is in vriendschap verbonden met Ichthus vanuit de gedeelde visie op het in stand houden van christelijk onderwijs in de gemeente Huizen. De stichting heeft tot doel 'Het geven en verlenen van financiële en adviserende ondersteuning aan de onder het bestuur van schoolvereniging Ichthus te Huizen staande scholen, ten behoeve van onderwijskundige en pedagogische en/of andere activiteiten.'

Bestuur

Het bestuur bestaat uit dhr. W.W. van der Kaaij (voorzitter), mw. W.M. Ouwerkerk - de Vries (secretaris) en dhr. A.W.G. Reurink (penningmeester), dhr. B.W. Verlaan (lid), dhr. G.L.J. Hansman (lid) en mw. E.A. M. Kok (lid). De bestuursleden zijn allen vrijwilligers die hun taak onbezoldigd vervullen.

Contact

Mw. W.M. Ouwerkerk - de Vries, Gaast 37, 1274 AP  Huizen, 06-51 59 41 48, w.ouwerkerk@gmail.com 

Verantwoording

Financieel jaarverslag 2020
Beleidsplan stichting vrienden EHS
Bestuursverslag stichting vrienden EHS

fiscaal nummer: 0086 91 009

Dhr. W.W. van der Kaaij, wvdkaaij@gmail.com, 06-27 18 98 18

GMR notulen

Vakantierooster

Copyright 2022 VPCBO Ichthus | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist