VPCBO Ichthus

Wie zijn wij?

Visie en Missie

Op 1 januari 2002 is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs (VPCBO) te Huizen opgericht: Ichthus.

Ichthus is het Griekse woord voor ‘vis’. De letters van dit woord staan voor ‘Jezus Christus, Zoon van God, Redder’. Met deze woorden wordt al veel over ons gezegd. De vereniging ontleent haar identiteit aan het geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

Vanuit de christelijke identiteit hebben wij iets te vertellen. Wij beseffen dat wij iets moois te bieden hebben dat ons onderwijs kleurt: de boodschap dat God van mensen houdt en ons opzoekt! Ieder kind zien wij als uniek schepsel van God.

De Bijbel is onze inspiratiebron, en wij streven een inclusieve levenshouding na. Wij geloven in God als schepper en in Jezus, zijn Zoon, die naar de wereld is gekomen om het weer goed te maken tussen ons (de mensen) en God. Ons geloof leert ons om in vertrouwen, vrijheid en liefde met elkaar te leven en te leren. Dat wordt zichtbaar in de manier waarop wij omgaan met elkaar, in de organisatiecultuur en in het gehele curriculum van de school. Het wordt concreet in het vertellen van verhalen, in het samen vieren en zingen en in de manier waarop wij ons voor de medemens en de maatschappij inzetten.

Elke school van Ichthus vormt een gemeenschap waarin kinderen worden gezien en gewaardeerd. Binnen die gemeenschap leren ze zichzelf kennen als persoon, als medemens en als iemand die zich ontwikkelt. In een samenleving die blijft veranderen zien wij het als onze maatschappelijke opdracht om de kinderen te leren op een goede manier samen te leven. Wij vinden dat de boodschap van liefde en de christelijke waarden en normen een grote meerwaarde hebben voor ons samen-leven en voor onze omgang met de wereld om ons heen. Wij verbinden deze waarden en normen aan onze pedagogische opdracht.

Wij zien de schoolteams als identiteitsdragers. De wijze waarop zij invulling geeft aan de identiteit laten wij voor een groot deel aan de school zelf over. Wel worden in de identiteitsnotitie enkele richtinggevende uitspraken gedaan waaraan de schoolteams hun eigen invulling geven. Wij omarmen diversiteit. Dat betekent dat wij op een open en respectvolle manier met ieders identiteit willen omgaan. Alle kinderen zijn welkom bij Ichthus. Van leerlingen en ouders verwachten we dat ze de christelijke identiteit respecteren.

Onze identiteit is nooit ‘af’. Wij blijven zoeken naar manieren waarop wij vorm kunnen geven aan onze christelijke identiteit. Dat zoeken zal ons in beweging houden, verenigen en inspireren. Daarmee willen wij dienstbaar zijn aan de ontwikkeling en vorming van kinderen op de scholen van Ichthus.

Vereniging​

VPCBO Ichthus is een vereniging. Een vereniging is de meest democratische rechtsvorm Vanouds is dit de organisatievorm van het christelijk onderwijs. Daarmee staan we in een lange traditie waarin christelijke scholen door ouders werden opgericht en in standgehouden. Ieder lid heeft via de algemene ledenvergadering zijn of haar inbreng. Ook op deze manier wil Ichthus midden in de samenleving staan. 

Wij nodigen u dus hartelijk uit om lid te worden. Natuurlijk denken we dan in de eerste plaats aan de ouders op onze scholen. Daarnaast is iedereen die het protestants christelijk onderwijs een warm hart toedraagt welkom als lid van onze schoolvereniging.

Wie zich aanmeldt als lid geeft daarmee tegelijkertijd aan in te stemmen met de grondslag en het doel van de vereniging. Daarnaast betaalt u een jaarlijkse contributie van €15. De leden ontvangen ieder jaar de verkorte versie van het jaarverslag. Voor het uitgebreide financiële verslag verwijzen wij u naar verantwoording en reglementen.

Bent u ook overtuigd van het bestaansrecht van Ichthus en wilt u met ons werken aan de instandhouding van het christelijk onderwijs in Huizen? Meldt u dan direct aan. Dat kan door contact op te nemen met het bestuurscentrum of door het aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te zenden naar info@ichthushuizen.nl of postbus 1048, 1270 BA te Huizen.

Bestuur en raad van toezicht

VPCBO Ichthus werkt volgens het bestuur- raad van toezicht model. Daarbij zijn het bestuur en het interne toezicht van elkaar gescheiden. Ichthus werkt conform de code Goed bestuur.

Bestuur en bureau

Als bestuurder is aangesteld Elies Kok. 

Het bestuur wordt ondersteund door vier medewerkers: 

Heleen Molenaar, secretariaat;
Marijcke Sikkema, financiële zaken;
Yvonne Bitter, personele zaken;
Evelyne Visser, huisvestingszaken.
 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de vereniging. De raad van toezicht wordt benoemd door de Algemene ledenvergadering van de vereniging. Naast toezichthouden op en adviseren van het bestuur is de raad ook werkgever van het bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Annette Lustig (voorzitter), Caroline Breugem (vice voorzitter) , Gerbert Hansman, Dick den Bakker en Willem-Jan Westland.

Verantwoording en reglementen

Jaarverslag

VPCBO Ichthus wil als organisatie midden in de samenleving staan. Dat betekent ook dat we graag uitdragen hoe het met onze scholen en de vereniging gaat. Elk jaar publiceren wij daarom een jaarverslag.

financieel jaarverslag 2018
financieel jaarverslag 2019
financieel jaarverslag 2020
financieel jaarverslag 2021
financieel jaarverslag 2022
 

Strategisch plan

Onze beleidsvoornemens voor de komende jaren zijn verwoord in het koersplan 2023-2027.   

Reglementen

VPCBO Ichthus wil graag transparant opereren. Binnen de vereniging zijn verschillende zaken geregeld in statuten en reglementen.

Inspectie

publicatie rapport vierjaarlijks onderzoek

Stichting vrienden

De 'Stichting Vrienden van de Schoolvereniging Eben-Haëzer' is een zelfstandige stichting die haar oorsprong kent in de vroegere schoolvereniging Eben-Haëzer, een van de rechtsvoorgangers van VPCBO Ichthus. De stichting is in vriendschap verbonden met Ichthus vanuit de gedeelde visie op het in stand houden van christelijk onderwijs in de gemeente Huizen. De stichting heeft tot doel 'Het geven en verlenen van financiële en adviserende ondersteuning aan de onder het bestuur van schoolvereniging Ichthus te Huizen staande scholen, ten behoeve van onderwijskundige en pedagogische en/of andere activiteiten.'

Bestuur

Het bestuur bestaat uit dhr. W.W. van der Kaaij (voorzitter), mw. W.M. Ouwerkerk - de Vries (secretaris) en dhr. A.W.G. Reurink (penningmeester), dhr. B.W. Verlaan (lid), dhr. G.L.J. Hansman (lid), mw. M. Rebel-Vos (lid) en mw. E.A. M. Kok (lid). De bestuursleden zijn allen vrijwilligers die hun taak onbezoldigd vervullen.

Contact

Mw. W.M. Ouwerkerk - de Vries, Gaast 37, 1274 AP  Huizen, 06-51 59 41 48, w.ouwerkerk@gmail.com 

Verantwoording

Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2021
Beleidsplan stichting vrienden EHS
Bestuursverslag stichting vrienden EHS

fiscaal nummer: 0086 91 009

Dhr. W.W. van der Kaaij, wvdkaaij@gmail.com, 06-27 18 98 18

GMR notulen

Vakantierooster

Copyright 2024 VPCBO Ichthus | Disclaimer | Sitemap | Privacyverklaring | Website door CM Specialist